Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni - I LAW FASHION
Yukarı
a

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu I LAW FASHION MAGAZINE (I LAW FASHION) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması mümkün olan azami çabayı gösteriyoruz.

KVKK m.10 uyarınca hazırladığımız işbu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu kapsamda, I LAW FASHION olarak gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri kapsamında işlemekteyiz.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

www.ilawfashion.com adresine gerçekleştireceğiniz esnada kişisel verileriniz;

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliğine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

Mailing yapılabilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi (Örneğin 5651 sayılı Kanun),

İş süreçlerinin iyileştirilmesi ile operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

Abone, okur, ziyaretçi ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,

Reklam, promosyon, tanıtım vb. faaliyetlerin yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Üyelik süreçlerinin yürütülebilmesi,

Talep şikayet takibinin yapılabilmesi,

Faaliyetlerin kişiselleştirilebilmesi,

Bilgilendirme süreçlerinin yürütülebilmesi amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; tamamen ve/veya kısmen otomatik olan yollarla,

Web sitemizi ziyaretinize istinaden doldurduğunuz iletişim formu, üyelik formu, e-mail, çerezler, ziyaretinize istinaden gerçekleştirdiğiniz işlemler gibi elektronik ortamlar vasıtası ile toplanmaktadır.

İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, reklam, promosyon, tanıtım vb. faaliyetlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliğine ilişkin süreçlerin yürütülmesi amaçları kapsamında; hissedarlarımız, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında iş ortaklarımız, danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları, tedarikçilerimiz, hukuken yetkili kurum/kuruluşlar ve hukuken yetkili gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.ilawfashion.com’da yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÇEREZ POLİTİKASI

I LAW FASHION olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz yararlanmasını sağlamak amacıyla sitemizde çerezler (cookies) kullanıyoruz. İşbu Çerez Politikası, siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez Nedir?

Çerezler, internet sitemiz, tarayıcılarımızda bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyaları, bir diğer deyişle veri depolama araçlarıdır. Bu metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım, piksel, beacon ya da diğer etiketler de çerez olarak adlandırılacaktır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve internet sitesini sizler için kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

Çerezler; adınızı, soyadınızı, adresinizi, şifrenizi ve/veya hassas nitelikteki kişisel verilerinizi toplamaz ve kaydetmez.

Çerezleri Kullanım Amacı

Çerezler, genel olarak, internet sayfasının işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kullanılır.

İnternet sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılır. Oturum Çerezleri, siz tarayıcınızı kapattığınızda çalışmayı durdurur. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun süre kalır.

Çerezler aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılır:

Taleplerinizi ve sorunlarınızı tespit edebilmek,

Aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak,

Sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanızı sağlamak,

Sitemizdeki ziyaret tecrübenizi iyileştirmek.

Rızanız doğrultusunda, siteye giriş yaptığınızda sizlerle paylaşacağımız haberleri, bültenleri, duyuruları geliştirmemiz amacıyla da çerezleri kullanırız. Örneğin, daha önce internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, çerezleri kullanarak size bültenlerimizi yayınlayabiliriz. Ayrıca, bir reklamın veya ürün görselinin, kaç kez gösterildiğini ve tıklandığını sayabilmek ve bunlara ilişkin istatistikler oluşturabilmek amacıyla da çerezler kullanabiliriz.

Birinci Taraf Çerezler

Birinci taraf çerezler, I LAW FASHION tarafından cihazlarınıza koyulan çerezlerdir. Bu çerezler, yukarıdaki amaçlar dahilinde, I LAW FASHION, internet sitesi sözleşmelerini yerine getirdiğimiz iş ortaklarımız ve I LAW FASHION’a bağlı çalışan acente, ticari temsilci ve ticari vekil gibi tacir yardımcılarımız tarafından kullanılabilir.

Çerezleri Engelleme

Çerezleri ve tarayıcınız önbelliğini temizlemek için internet sitesi ayarlarının silinmesi ve tüm resimlerin yeniden yüklenmesi gerekir ve bu da sitemizin eskisi gibi hızlı ve etkin hizmet verememesine sebep olur.

Herhangi bir çerez almak istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını çerez alındığında size bildirimde bulunacak şekilde değiştirebilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Ayrıca size gönderilmiş çerezleri silebilirsiniz.

Cihazınızdaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterseniz bu işlemi web tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızda bulunan “Yardım” seçeneği web tarayıcı çerezlerinin engellenmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir.

Tarayıcılarınızda çerezleri engellemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozilla: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer browserlar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezlerin silinmesi mümkün değildir. Bunun dışında bazı çerezleri silmeniz halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezleri farklı masaüstü bilgisayar tarayıcılarında engellemeye ilişkin gerekli bilgilere ve belgelere https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya www.aboutcookies.org adresinden ulaşabilir veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi web sitemizde belirtilen e-mail adreslerinden, telefon numaralarından bize iletebilirsiniz.

tr_TRTR

Moda

Hukuku

Eğitimleri

Başlıyor.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sign up for our Newsletter

iPhone

Lorem ipsum dolor sit amet

MacBook

Sed do eiusmod tempor incididunt

iPad

Tempor incididunt ut labore et dolore